Profesjonalny audyt energetyczny

BuildDesk Energy Certificate Pro

BuildDesk Energy Certificate (BDEC) jest programem służącym do analizy energetycznej budynku lub lokalu. BDEC przygotowuje projektowaną charakterystykę energetyczną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego oraz opracowanie dotyczące właściwości cieplno-wilgotnościowych zarówno dla poszczególnych przegród jak i całego budynku.

Z pomocą BDEC wykonamy obliczenia potrzebne do przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Następnie przygotujemy plik wsadowy służący do generowania świadectwa poprzez Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.


Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

2023-03-15 09_29_01-Elementor _ BuildDesk by ROCKWOOL Polska
Kompletne narzędzia

zgodne z normami prawa polskiego, jak i dla finansowania z zewnętrznych funduszy

2023-03-15 09_28_45-Elementor _ BuildDesk by ROCKWOOL Polska
Rzetelne dane

stałe aktualizacje danych i przejrzysty panel z bardzo łatwą obsługą wszystkich dostępnych funkcji

2023-03-15 09_28_51-Elementor _ BuildDesk by ROCKWOOL Polska
Gotowe opracowania

zaszyfrowane na koncie użytkownika z wszystkimi projektami i pobierane prosto na dysk twardy

2023-03-15 09_29_08-Elementor _ BuildDesk by ROCKWOOL Polska
Bezpośredni kontakt

indywidualne doradztwo przy doborze produktów i rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej budynków

Co nowego w oprogramowaniu BuildDesk?

 • Zaktualizowaliśmy BDEA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 • BDEA wygeneruje teraz DPAE (Dokument podsumowujący audyt energetyczny) zgodnie z wzorem wprowadzonym 3 stycznia 2023 r.

 • Dotychczasowi użytkownicy BuildDesk Energy Audit mogą logować się na swoje dotychczasowe dane. Istnieje możliwość odzyskania hasła (wysyłka na podany przy rejestracji email).

 • Dotychczasowym użytkownikom dajemy możliwość (po zalogowaniu) edytowania archiwalnych projektów – wystarczy je pobrać i wykorzystać w BDEA na swoim komputerze.

 • Poprawiono błędne przypisanie materiałów (betony). Uwaga – dla istniejących projektów konieczne jest otwarcie ich w nowej wersji, zmiana materiału na właściwy i ponowny zapis
 • Dodano kontrolę wpisania informacji w pole „rodzaj budynku” – brak tego wpisu uniemożliwiał generowanie dokumentów.
 • Dodano funkcję zaznaczania dostępnych nośników energii dla wyboru dostępnych dla danego projektu. Brak tej możliwości powodował problemy z poprawną pracą na projektach zapisanych w dawnym BDEA.
 • Dodano komunikat potwierdzający zapisanie projektu
 • Poprawiono brak rozszerzenia pliku przy zapisie projektu .bdea
 • Poprawiono błędne jednostki przy wskaźnikach energetycznych
 • Zmieniono opis przegród – stolarki na „Okna i drzwi”

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej.

 

Przygotowana w BDEC PRO projektowana charakterystyka energetyczna zawiera szczegółowe dane dotyczące przegród, instalacji, zapotrzebowania na energię pierwotną, końcową oraz informacje o spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przygotowany w ten sposób raport jest gotowym elementem projektu budowlanego.

KORZYŚCI DLA AUDYTORÓW

Świadectwo energetryczne w 2023 r. - kto musi je mieć?

BuildDesk Energy Certificate Pro to intuicyjny program, który służy do analizy energetycznej budynku lub lokalu.

AUDYT

BuildDesk Energy Audit

Program do przygotowywania audytów energetycznych oraz remontowych na potrzeby dofinansowania w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, środków unijnych, etc.

BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na przygotowanie takiego opracowania.

Instrukcja obsługi

Szukasz odpowiedzi w jaki sposób skutecznie wykorzystać aplikację BuildDesk Energy Audit? Zapoznaj się z instrukcją obsługi!

Bazy danych oraz katalogi przegród i materiałów

BDEC PRO zawiera rozbudowane bazy przegród budowlanych, począwszy od ścian jednowarstwowych z cegieł do systemów wielkopłytowych. Bazy materiałów budowlanych obejmują normy PN-EN ISO 6946, PN-EN 12524, PN-EN 1745, PN-91/B-02020 i PN-EN ISO 10456 oraz materiały dodatkowe nie występujące w normach.

Ponadto użytkownik ma możliwość zarówno wprowadzania własnych przegród gotowych i materiałów budowlanych. Materiały użytkownika są zapamiętywane w jego profilu i mogą zostać wykorzystane w kolejnych projektach. Dodatkowo w programie zawarte zostały normowe katalogi mostków termicznych.

Wygodna metoda przypisywania linowych mostków cieplnych

Program BDEC PRO zawiera pełen katalog liniowych mostków cieplnych zgodny z normą PN – EN ISO 14683. Katalog został opracowany jako komfortowa w obsłudze wizualizacja ułatwiająca wybór właściwego mostka Użytkownik podaje jedynie odpowiednią długość mostka liniowego na podstawie inwentaryzacji lub projektu budynku.

Oprócz mostków liniowych wprowadzanych na podstawie normy PN – EN ISO 14683, użytkownik ma możliwość podawania wartości liniowych współczynników przenikania ciepła obliczonych programami numerycznymi (wg. normy PN-EN ISO 10211).
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród niejednorodnych wymaga zastosowania skomplikowanej metody zawartej w punkcie 6.2 normy PN-EN ISO 6946.

BuildDesk Energy Certificate Professional posiada wbudowany kalkulator umożliwiający obliczanie współczynnika U dla dowolnych przegród niejednorodnych. Dodatkowo program liczy współczynnik U dla przegród z warstwami o zmiennej grubości pozwalając na przykład na odtworzenie dachu płaskiego ze spadkami wykonstruowanymi za pomocą materiału izolacyjnego.

Różne systemy c.o. i c.w.u.

Częstym przypadkiem jest obecność więcej niż jednego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. W BuildDesk Energy Certificate PRO można swobodnie definiować i ustalać udziały systemów instalacyjnych zróżnicowanych pod względem źródła, regulacji, sposobu oddawania ciepła czy obsługiwania jednej, kilku czy wszystkich stref zdefiniowanych w budynku. Użytkownik może też swobodnie definiować nośniki energii zasilającej poszczególne systemy.

Gotowe projekty

W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów domów jednorodzinnych. W celu znacznego ułatwienia pracy projektantom i audytorom, BuildDesk udostępnia bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowaną dla najpopularniejszych gotowych projektów domów. Projekty pochodzą z najbardziej znanych polskich pracowni architektonicznych.

Wprowadzenie wszystkich danych budynku, a zwłaszcza odtworzenie jego geometrii – koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Po pobraniu pliku z danymi projektu typowego przygotowanego przez pracownię autorską i BuildDesk projektant wprowadza tylko zmiany i modyfikacje powstałe w czasie lokalizacji i budowy w stosunku do oryginalnego projektu

Masz pytania? Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.