BuildDesk Energy Certificate Pro

Programem służącym do analizy energetycznej budynków lub lokali
build-top-img-3-eko-efekt-1-obliczaanie-emisji-gazow-zanieczyszczen--oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
01.

BuildDesk Energy Certificate Professional

BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) jest programem służącym do analizy energetycznej budynków lub lokali. BDEC PRO przygotowuje świadectwo energetyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2015 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, projektowaną charakterystykę energetyczną zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz opracowanie dotyczące właściwości cieplno-wilgotnościowych, zarówno dla poszczególnych przegród jak i całego budynku.
Program przygotowuje opracowania w formie elektronicznej (plik PDF). BDEC PRO posiada rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

BDEC PRO to:

14000

użytkowników

140000

wygenerowanych projektowanych charakterystyk energetycznych

130000

wygenerowanych certyfikatów energetycznych
Frame slider phone
build-pro-2-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-pro-3-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-pro-4-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-pro-5-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-pro-6-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-pro-7-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
02.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie obiekty budowlane o prostej konstrukcji, takie jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na przygotowanie takiego opracowania. Przygotowana w BDEC PRO projektowana charakterystyka energetyczna zawiera szczegółowe dane dotyczące przegród, instalacji, zapotrzebowania na energię pierwotną, końcową oraz informacje o spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przygotowany w ten sposób raport jest gotowym elementem projektu budowlanego.

Obliczanie kondensacji pary wodnej we wnętrzu przegrody oraz kondensacji powierzchniowej

Obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymaga od projektantów sprawdzenia właściwości przegród budowlanych nie tylko pod względem izolacyjności cieplnej. Wprowadzony został obowiązek wykazania poprawności doboru warstw i materiałów w przegrodzie od strony właściwości cieplno - wilgotnościowych. W projektowanych przegrodach nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie wynikające z kondensacji pary wodnej. Na powierzchniach przegród oprócz uniknięcia kondensacji powierzchniowej należy również uniemożliwić wystąpienie możliwości wzrostu grzybów pleśniowych. BDEC Pro posiada wbudowany pełen algorytm normy PN - EN ISO 13788, służącej do obliczania i kontroli wymaganych parametrów cieplno-wilgotnościowych oraz rozbudowany system przygotowania raportów.
raporty-energetyczne-buildesk
03.

Wyniki pośrednie oraz raport z obliczeń

BDEC PRO przedstawia na stronie Wyniki wartości podstawowych wskaźników energetycznych charakteryzujących analizowany budynek. Użytkownik może na bieżąco śledzić efekty wprowadzanych zmian optymalizując projekt. Dodatkowo BDEC PRO przygotowuje raport pokazujący tok obliczeń i pozwalający odczytać szczegółowe parametry energetyczne budynku, nie ujęte świadectwem. Raport z obliczeń jest generowany automatycznie do każdego świadectwa energetycznego czy projektowanej charakterystyki energetycznej i zachowywany razem na koncie użytkownika.
04.

Bazy danych i katalogi przegród i materiałów

BDEC PRO zawiera rozbudowane bazy przegród budowlanych, począwszy od ścian jednowarstwowych z cegieł do systemów wielkopłytowych. Bazy materiałów budowlanych obejmują normy PN-EN ISO 6946, PN-EN 12524, PN-EN 1745, PN-91/B-02020 i PN-EN ISO 10456 oraz materiały dodatkowe nie występujące w normach. Ponadto użytkownik ma możliwość zarówno wprowadzania własnych przegród gotowych i materiałów budowlanych. Materiały użytkownika są zapamiętywane w jego profilu i mogą zostać wykorzystane w kolejnych projektach. Dodatkowo w programie zawarte zostały normowe katalogi mostków termicznych.
katalog-baza-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
mostki-cieplne-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
05.

Wygodna metoda przypisywania linowych mostków cieplnych

Program BDEC PRO zawiera pełen katalog liniowych mostków cieplnych zgodny z normą PN - EN ISO 14683. Katalog został opracowany jako komfortowa w obsłudze wizualizacja ułatwiająca wybór właściwego mostka Użytkownik podaje jedynie odpowiednią długość mostka liniowego na podstawie inwentaryzacji lub projektu budynku. Oprócz mostków liniowych wprowadzanych na podstawie normy PN - EN ISO 14683, użytkownik ma możliwość podawania wartości liniowych współczynników przenikania ciepła obliczonych programami numerycznymi (wg. normy PN-EN ISO 10211).
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród niejednorodnych wymaga zastosowania skomplikowanej metody zawartej w punkcie 6.2 normy PN-EN ISO 6946. BuildDesk Energy Certificate Professional posiada wbudowany kalkulator umożliwiający obliczanie współczynnika U dla dowolnych przegród niejednorodnych. Dodatkowo program liczy współczynnik U dla przegród z warstwami o zmiennej grubości pozwalając na przykład na odtworzenie dachu płaskiego ze spadkami wykonstruowanymi za pomocą materiału izolacyjnego.
06.

Różne systemy c.o. i c.w.u.

Częstym przypadkiem jest obecność więcej niż jednego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. W BuildDesk Energy Certificate PRO można swobodnie definiować i ustalać udziały systemów instalacyjnych zróżnicowanych pod względem źródła, regulacji, sposobu oddawania ciepła czy obsługiwania jednej, kilku czy wszystkich stref zdefiniowanych w budynku. Użytkownik może też swobodnie definiować nośniki energii zasilającej poszczególne systemy.
systemy-co-cu-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
gotowe-projekty-chrakterystyka-energetyczna-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
07.

Gotowe projekty

W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów domów jednorodzinnych. W celu znacznego ułatwienia pracy projektantom i audytorom, BuildDesk udostępnia bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowaną dla najpopularniejszych gotowych projektów domów. Projekty pochodzą z najbardziej znanych polskich pracowni architektonicznych. Wprowadzenie wszystkich danych budynku, a zwłaszcza odtworzenie jego geometrii - koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Po pobraniu pliku z danymi projektu typowego przygotowanego przez pracownię autorską i BuildDesk projektant wprowadza tylko zmiany i modyfikacje powstałe w czasie lokalizacji i budowy w stosunku do oryginalnego projektu.

Masz pytania? Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.